DOLŽNOSTI IN PRAVICE PACIENTA

Informacije o vsebini ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH (Uradni list RS, št. 15/08)

Zakon o pacientovih pravicah določa pravice pacienta kot uporabnika zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene in s temi pravicami povezane dolžnosti.

Namen zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem.

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem z zavarovanju.

PACIENTOVE PRAVICE

Zakon o pacientovih pravicah določa naslednje pacientove pravice:

 1. Pravica do dostopa zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev;
 2. Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi;
 3. Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev;
 4. Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe;
 5. Pravica do spoštovanja pacientovega časa;
 6. Pravica do obveščenosti in sodelovanja;
 7. Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju;
 8. Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje;
 9. Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja;
 10. Pravica do drugega mnenja;
 11. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo;
 12. Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 13. Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic;
 14. Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic;

PACIENTOVE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 1. Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja;
 2. V času bolezni ravnati v skladu s strokovnimi navodili in načrti zdravljenja v katere je privolil;
 3. Dati pristojnemu zdravstvenemu delavcu oz. sodelavcu vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za zdravstveno oskrbo;
 4. Obvestiti zdravstvene delavce oz. sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem;
 5. Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov in zdravstvenih delavcev in sodelavcev;
 6. Spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev storitev;
 7. Pravočasno obvestiti izvajalca storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje;

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA

MAJNIKOVA 1, 1310 RIBNICA