Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Dejavnost zavoda je osnovno zdravstveno varstvo prebivalcev na območju občine Ribnica, občine Loški Potok, občine Sodražica in občine Velike Lašče in sicer:

– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev;

– služba splošne medicine;

– nujna medicinska pomoč;

– zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;

– preventivno in kurativno zobozdravstvo;

– patronažno varstvo;

– reševalna služba;

– laboratorijska in druga diagnostika;

– fizioterapija;

– družinska medicina;

– medicina dela, prometa in športa.

Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.

Zdravstvena dejavnost se izvaja v zavodu v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.

Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod lahko izven dejavnosti javne službe opravlja finančne in knjigovodske storitve za koncesionarje in druge uporabnike.

Zavod opravlja dejavnost v naslednjih organizacijskih enotah:

 1. Služba splošne medicine, družinske medicine in nujna medicin­ska pomoč,
 2. Služba zobozdravstvenega varstva,
 3. Služba ambulantnega in dispanzerskega specialističnega zdravstvenega varstva,
 4. Diagnostični laboratorij,
 5. Zdravstvena postaja Sodražica,
 6. Zdravstvena postaja Loški Potok,
 7. Zdravstvena postaja Velike Lašče,
 8. Tehnična služba,
 9. Uprava.

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja na naslednjih lokacijah:

 1. Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1, Ribnica,
 2. Zdravstvena postaja Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 16, Sodražica,
 3. Zdravstvena postaja Loški Potok, Hrib 102, Loški Potok,
 4. Zdravstvena postaja Velike Lašče, Javorškova 9, Velike Lašče,
 5. Ambulanta v DSO Ribnica, Krošnjarska pot 2, Ribnica,
 6. Ambulanta v DSO Loški Potok, Hrib 104, Loški Potok.

Služba splošne medicine oz. družinske medicine se organizira:

– ambulante za splošno zdravstveno varstvo in družinsko medicino,

– polivalentna patronažno babiška služba z nego na domu,

– službo nujne medicinske pomoči,

– reševalno službo,

– fizioterapijo,

– sterilizacijo zdravstvenega materiala.

Služba zobozdravstvenega varstva se organizira:

– zobozdravstvena služba za odrasle,

– zobozdravstvena služba za otroke in mladino z ortodontijo

– zobotehnični laboratorij.

V okviru službe ambulantnega in dispanzerskega specialističnega varstva se organizira:

– dispanzer za otroke,

– dispanzer za šolske otroke in mladino,

– dispanzer za ženske,

– dispanzer za medicino dela, prometa in športa,

– logopedska služba,

– specialistično ambulantno dejavnost v skladu z mrežo javne

zdravstvene službe Republike Slovenije.

V zdravstveni postaji Sodražica in Loški Potok se organizira:

– ambulanta družinske medicine,

– polivalentna patronažno babiška dejavnost z nego na domu,

– polivalentna zobozdravstvena služba,

– zobotehničin laboratorij.

V Zdravstveni postaji Velike Lašče se organizira:

– ambulanta splošne oz.družinske medicine

– patronažna dejavnost

V okviru tehnične službe se organizira:

– čiščenje prostorov,

– čiščenje in vzdrževanje perila in del. oblek,

– vzdrževanje objektov, vozil in aparatur.

Uprava se organizira:

– splošna, kadrovska in administrativna opravila,

– plansko- analitska opravila,

– računovodska opravila,

– statistična opravila.